376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Dotační programy

  • Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Plzeňský kraj
  • MŠMT, Evropská unie
  • Šablony II - Každý má svou šanci
  • Partnerské projekty

Ministerstvo pro místní rozvoj

Zdokonalení bezbariérovosti formou výtahu pro ZŠ Komenského, Horažďovice

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013939

 

Předmětem projektu je realizace stavebních prací související se stavebními úpravami objektu, zajišťující trvale bezbariérový přístup do všech podlaží Základní školy Horažďovice, Komenského 211, příspěvkové organizace, formou vybudování osobního výtahu. Součástí projektu je i vybudování dvou parkovacích stání pro invalidy a chodníku spojujícího parkovací stání s výtahem.

Cílem projektu je zajištění dostupnosti základního vzdělávání v území, pro osoby zdravotně postižené, formou vybudování trvale bezbariérové základní školy. Požadavek na bezbariérovost budov základního vzdělávání je jednou z potřeb daného území. Zajištěním kvalitní infrastruktury základního školství, tj. bezbariérové základní školy v území, se účelně snižuje hrozba sociálního vyloučení zdravotně postižených žáků a reaguje se tak na jejich speciální vzdělávací potřeby (např. tělesné).

 Projekt je spolufinancován Evropskou Unií

Inovace ve výuce informační a komunikační technologie

Projekt orientovaný na inovaci ve výuce informační a komunikační technologie na ZŠ Komenského spočívající ve stavebních úpravách a pořízení moderního vybavení počítačové učebny má hned několik cílových skupin.

Hlavní cílovou skupinou projektu zaměřeného na inovaci ve výuce informačních a komunikačních technologií jsou žáci ZŠ Komenského. Projekt v maximální možné míře přispívá k modernizaci výuky informatiky a cizích jazyků na této základní škole v oblasti cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi, které jsou klíčovými kompetencemi specifického cíle 2.4 Integrovaného regionálního operačního programu. Díky projektu se zvýší znalosti a schopnosti žáků v dovednostech komunikace cizích jazyků a v oblasti práce s digitálními technologiemi hned v primárním vzdělávání.

Projekt je významnou měrou financován z prostředků Evropské unie.

Učebna přírodních věd

 Hlavním cílem projektu je modernizace učebny přírodních věd pomocí pořízení moderního vybavení a relevantních úprav učebny, které významně zkvalitní výuku přírodních věd na základní škole. Díky projektu se zlepší znalosti a schopnosti žáků v oblasti přírodních věd a rovněž dojde ke zvýšení jejich dovedností v oblasti práce s digitálními technologiemi, které jsou v současném vzdělávacím systému a pracovním životě hojně využívány.  Vybavení, které bude v rámci projektu pořízeno učiní výuku interaktivní, motivující a efektivní.

Projekt je významnou měrou financován z prostředků Evropské unie.

 

 

 Plzeňský kraj

Mámo, táto, jsem v bezpečí?

Od roku 2007 probíhá v rámci Minimálního preventivního programu školy projekt „Mámo, táto, jsem v bezpečí?“. Je zaměřen na prevenci rizikového chování u žáků ve věku 10-15 let. Projekt je financován z dotací Plzeňského kraje za spoluúčasti Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Horažďovice, Komenského 211.

 

Bezpečné školní hřiště

V roce 2014 byly z dotací pořízeny bezpečné branky na školní hřiště. Financování Plzeňského kraje bylo doplněno o prostředky ze státního rozpočtu školy.

 partner plzeňský kraj

 

 

 MŠMT, Evropská unie

POMÁHÁME DĚTEM VYŠŠÍ KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ

je projekt, na který naše škola získala finance od Evropské unie a ministerstva školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt je zaměřen na další vzdělávání a společné vzdělávání dětí a žáků, osobnostně profesní rozvoj pedagogů i spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Program umožňuje na naší škole například fungování a vybavení čtenářského klubu, zajišťuje personální posílení školy v podobě školního asistenta, podporuje doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a umožňuje další vzdělávání pedagogů v různých oblastech. Celý program poběží dva roky a celková suma získaná v rámci tohoto projektu činí 1 000 060,- Kč.

Každý má svou šanci

Je projekt navazující na projekt “Pomáháme dětem vyšší kvalitou vzdělávání“. Finance získá škola od Evropské unie a ministerstva školství v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání  na dobu 2 let v celkové výši 1 587 061 Kč.

Bude posílena personální sestava školy šablonou Speciální pedagog a tím vznikne školní poradenské pracoviště. Dále pokračujeme v osvědčených aktivitách: školní asistent, čtenářský klub, doučování žáků ohrožených neúspěchem, vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Partnerské projekty

Podpora technického vzdělávání v Plzeňském kraji

Škola spolupracuje v rámci rozvoje technických dovedností žáků a podpory odborného vzdělávání v Plzeňském kraji se SŠ Horažďovice a SŠ Oselce.

 

Dva jazyky – jedna myšlenky; Zwei Sprachen- Ein Gedanke

V projektu realizovaném ve spolupráci s Krajským centrem vzdělávání a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Plzni, škola zajišťuje přípravu učitelů na bilingvální vyučování, výuku žáků 1. stupně v kroužcích německého jazyka, realizaci dvoujazyčných projektových dnů ve škole a třídenních společných pobytových kempů pro žáky. Projekt byl zahájen v roce 2017, s realizací výuky od 1. 9. 2017. Předpokládané ukončení je do 31. 12. 2019.

 

Obědy do škol v Plzeňském kraji

Škola je partnerem Plzeňského kraje v projektu „Obědy do škol v Plzeňském kraji“, který je financován z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle1. Spolufinancován je z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR.

 

 Střední škola a jazyková škola Volyně

 partnerská škola z Volyně

Kalendář akcí