376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

NÁŠ CÍL

1. Chceme poskytovat dětem a mládeži na Horažďovicku širokou a zajímavou nabídku sportovního vyžití a namotivovat děti a mládež k celoživotní sportovní a pohybové činnosti. Nemyslíme přitom pouze na to, aby děti mohly svobodně rozvíjet své schopnosti a dovednosti, ale také si uvědomujeme důležitou roli Centra v systému prevence sociálně patologických jevů a chceme se podílet na vytváření prostoru pro volný čas dětí a mládeže na Horažďovicku. Proto trváme na tom, aby byl zachován princip rovného přístupu k nabídce Centra. To mimo jiné znamená, že finanční náročnost aktivit Centra musí být minimální a tím přístupná pro děti ze všech sociálních skupin. Díky podpoře ze strany města Horažďovic se tuto prioritu zatím daří naplňovat dokonale. Doufáme přitom samozřejmě, že se nám podaří namotivovat děti k celoživotní sportovní a pohybové činnosti.

2. Vyplňovat „bílá místa“ v oblasti sportu na Horažďovicku. Chceme podporovat zejména ta sportovní odvětví, která v našem regionu chybí, nejsou zásadním způsobem rozvíjena žádnou jinou organizací, jejíž cílovou skupinou jsou děti a mládež a přitom je o ně relativně veliký zájem. Například nemá opodstatnění, abychom se v našem regionu snažili o systematickou práci v oblasti tenisu nebo stolního tenisu, protože bychom tím suplovali činnost jiných klubů, které fungují bez problémů a mají dobré výsledky. Naopak chceme podpořit ta sportovní odvětví, o která je mezi dětmi a mládeží zájem, ale zatím v regionu nemají dostatečnou podporu a zároveň se budeme snažit o rozvoj těch pohybových aktivit, které jsou zajímavé a významné pro rozvíjení pohybových schopností a fyzické kondice dětí a mládeže, ale zatím nejsou v našem regionu dostatečně známé.

3. Zdravý pohyb. Jednou z našich priorit bude vždycky snaha ukázat dětem a mládeži cestu ke zdravému pohybu. To znamená ukázat mladým sportovcům varianty pohybového vyžití jako celoživotní možnosti kompenzace, harmonizace a odreagování, ale také jim poskytnout maximum informací o tom, jak se pohybovat, aby byl výsledek pro organismus co možná nejpřínosnější. Předpokládá to mimo jiné představit dětem bohatou škálu cviků a pohybových možností, a tím minimalizovat rizika vzniku zdravotních komplikací vlivem jednostranného pohybu, zároveň je důležité seznámit děti a mládež se základní prevencí úrazů ve sportu.

Kalendář akcí