376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Důležité informace a právní normy

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů - pověřenec

Základní škola Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje svých zaměstnanců, žáků, jejich zákonných zástupců žáků a dalších osob, které přijdou se školou do styku v rámci plnění činností školy.

 Osobní údaje škola získává přímo od subjektu údajů, případně vznikají v rámci realizace její činnosti (např. hodnocení či docházka žáků). Osobní údaje škola zpracovává pro plnění právní povinnosti dle zákona 561/2004 Sb. školský zákon a souvisejících právních předpisů a pro plnění úkolů ve veřejném zájmu ve smyslu článku 6 odstavce 1. písmene e) nařízení EP a Rady EU 216/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje může škola použít pouze pro vedení školní dokumentace, organizaci školních či mimoškolních akcí a pro jiné účely související s běžným provozem školy. V zákonem stanoveném rozsahu předává škola osobní údaje též kontrolním, dozorčím a metodickým orgánům jako například MŠMT, ČŠI, CVZZ (např. údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte dle vyhlášky 364/2005 Sb.,  evidence úrazů dle vyhlášky 64/2005 Sb. a další).

Osobní údaje, které škola zpracovává nad rámec svých zákonných povinností, získává od subjektů údajů na základě souhlasu. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je striktně dobrovolným aktem a součástí souhlasu je i informace o účelu a době použití osobních dat.

Na školu je možné se k uplatnění vlastních práv v oblasti osobních údajů obracet

 • prostřednictvím datové schránky snummhz
 • emailem na adrese zskomenskeho@horazdovice.cz
 • nebo poštou na adresu Komenského 211, 341 01 Horažďovice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Škola, jako orgán veřejné moci a veřejný subjekt, zřídila pro zajištění ochrany osobních údajů a udržování standardů kvality a bezpečnosti při zpracování personálních dat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence je možné se obrátit v případě jakýchkoliv nejasností dotazů či stížností v oblasti ochrany osobních dat.

 Hana Kulhánková, CCA Group a.s.

hotline@cca.cz; Tel.: 378 229 455, 378 229 441
CCA Group a.s., Karlovo nám. 17, 120 00, PRAHA 2
Kontakt vždy na výše uvedených telefonních číslech v úředních hodinách:  8:00-16:00

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • podává se řediteli školy
 • odvolávacím orgánem je krajský úřad

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání

 • podává se učitelům jednotlivých předmětů, třídním učitelům, výchovnému poradci, řediteli školy (vždy proveden záznam o stížnosti v ředitelně)
 • podává se České školní inspekci (ČŠI oznámí výsledek šetření zřizovateli)

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

 • stížnost je povinen projednat ředitel školy se zaměstnancem
 • zaměstnanec se může domáhat svých práv u soudu
 • Všechny stížnosti jsou řešeny na základě směrnice č. j.: ZSHDKOM/305/2013, která je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace jsou poskytovány na základě

 • písemné žádosti
 • zveřejněním

Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Poskytování informací na základě písemné žádosti

Žádosti o poskytnutí informace jsou evidovány v ředitelně školy. Žádost o poskytnutí již zveřejněné informace se zpravidla vyřídí poskytnutím údajů o zveřejnění. Pokud není ze žádosti zřejmé, že je určena škole jako povinnému subjektu nebo není zřejmé, kdo žádost podal, bude žádost odložena. Tato žádost není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., nepodléhá evidenci.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, ředitel vyzve žadatele ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ředitel o odmítnutí žádosti.

Pokud je požadovaná informace mimo rozsah působnosti školy, žádost ředitel odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 7 dnů žadateli.

Ředitel školy poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení a evidování žádosti, případně ode dne upřesnění žádosti.

Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Sazebník úhrad za poskytování informací je součástí směrnice č. j.: ZSHDKOM/302/2013, která je uložena v ředitelně školy.

Tyto informace se nevztahují na zákonné zástupce žáků, kteří požadují informace o škole (vzdělávací program, učební plány, koncepce školy, organizační struktura) a o výsledcích žáků ve výchovně vzdělávacím procesu.

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

1. Kopírování na kopírovacích strojích

 • A4 jednostranné 2,- kč
 • A4 oboustranné 3,- kč
 • A3 jednostranné 4,- kč
 • A3 oboustranné 5,- kč

2. Tisk na tiskárnách PC

 • A4 černobílé 3,- kč
 • A4 barevné 10,- kč

3. Kopírování na CD 50,- kč

4. Práce s počítačem dmSOFTWARE - výstup 3,- kč (1 minuta)

5. Telekomunikaní poplatky Dle platných tarifů

6. Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů

7. Stejnopisy a opisy vysvědčení 100,- kč

8. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy Bezplatné

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá hospodářka školy.
Hospodářka školy je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů.
V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady.
Úhrada nákladů je příjmem školy.
Uvedený sazebník se netýká informací poskytovaných zákonným zástupcům o průběhu vzdělávání.

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy

Viz § 164 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

Viz § 165 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů: ředitel školy rozhoduje v oblasti státní správy v těchto případech

 • § 17odst. 3 přeřazení do vyššího ročníku- zamítnutí žádosti
 • § 18 individuální vzdělávací plán- zamítnutí žádosti o povolení
 • § 37 zamítnutí odkladu povinné školní docházky
 • §39 odst. 2 převedení žáka do odpovídajícího ročníku ZŠ
 • § 41 povolení a zrušení individuálního vzdělávání
 • § 46 přijetí k základnímu vzdělávání
 • § 49 odst. 1 přestup žáka do jiné ZŠ
 • § 49 odst. 2 převedení žáka ZŠ do jiného vzdělávacího programu
 • § 55 odst. 1 zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání
 • § 55 odst. 2 zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání

Viz § 183 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů: správní řád se nevztahuje na rozhodování

 • § 17 odst. 3 přeřazení do vyššího ročníku
 • § 18 individuální vzdělávací plán – povolení
 • § 37 povolení odkladu povinné školní docházky
 • § 55 odst. 1 povolení žádosti o pokračování v základním vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejně přístupném místě (web, budova školy) minimálně po dobu 15 dní.

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání ve lhůtě 15 ti dnů od doručení rozhodnutí (zveřejnění). Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

Přehled nejdůležitějších právních norem

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací,……………….
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol ….
 • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ……………….
 • vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol……………………………….
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • zákon č. 500/2004., Sb., správní řád
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky 
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Všechny zákony a předpisy, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, jsou uloženy v ředitelně školy a jsou v pracovní době hospodářky školy k nahlédnutí. Vše ve znění pozdějších předpisů.

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské)

1) Co je veš dětská?

Veš dětská (pediculus capitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí ve věku 6-15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2-3,5mm. Vši mají 3 páry nohou, jsou opatřené silnými drápy, jimiž se pevně přidržují vlasů. Samička klade vajíčka, zvaní hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy, těsně u pokožky. Vajíčka vší (nazývaná hnidy) jsou ve srovnání s velikostí jejich těla poměrně veliká, asi 0,8 mm dlouhá. Z hnid je již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev. Mezitím vlas trochu povyroste, ale prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny a s vlasem postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé, nebo již vylíhlé. Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17-25 dní., samičky se dožívají 3-5 týdnů a během života naklade každá z nich 50-150 vajíček. Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3x denně. Přítomnost vší ve vlasech se odborně nazývá pedikulóza

2) Jak se veš dětská projevuje a přenáší?

K přenosu vší dochází při těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi příslušníky rodiny, mezi sourozenci, spolužáky ve škole nebo při letních a zimních rekreačních pobytech dětí. Přítomnost vší se projevuje nadměrným svěděním hlavy. Někdy bývá nápadnějším příznakem lechtání, způsobené prolézáním vší mezi vlasy, nejčastěji po večerním ulehnutí do postele. Napadené děti bývají neklidné, trvale nevyspané a ve škole nepozorné. Veš dětská v našich podmínkách nepřenáší žádné původce infekčních onemocnění ani nepůsobí jiné objektivní potíže. Zavšivenost je především problém společenský, napadené děti se cítí nečisté, ponížené a vyloučené nejen ze společnosti svých vrstevníků, ale i dospělých.

3) Jak se lze vši dětské zbavit?

Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání (nejlépe hustým hřebenem tzv. všiváčkem) nebo při prohlídkách vlasů. Hnidy se vyskytují nejčastěji ve vlasech za ušima. Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů. K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené. K odvšivení lze zakoupit v lékárnách i bez lékařského předpisu spoustu přípravků proti vším.

4) Jak postupovat ve škole?

V případě výskytu pedikulózy (ale i u jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice. ! Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy, vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět. V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti byl informován příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít již zmíněné nepřiznání fakultativních sociálních dávek. Žák má samozřejmě právo na vzdělávání podle školského zákona (§21 odst. 1 písm. a), ale zároveň je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen. Škola není oprávněna stanovit, ke kterému konkrétnímu lékaři má být dítě posláno (zákonný zástupce dítěte má právo zvolit lékaře dle svého výběru).

Recyklujeme

Sbíráme tonery k recyklaci

Kalendář akcí