376 512 700zskomenskeho@horazdovice.cz
Datová schránka: snummhz

Školní družina

376 511 941

Školní jídelna

376 513 520sjhdkom.odhlasobed@seznam.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Stichenwirthová , e-mail - jecuna@ seznam.cz

Mobil 728 365 513 – volejte po 18. hod.

Centrum sportu Horažďovice

Školní sportovní klub ŠSK HorKom působí při ZŠ Komenského již od roku 2001. Od té doby pořádá každoročně řadu soutěží, nárazových akcí a kurzů, ale hlavně se věnuje pravidelné tréninkové aktivitě dětí a mládeže. Centrum sportu vzniklo roku 2003 a jeho činnost se od činnosti Školního sportovního klubu nijak zásadně neliší, obě jednotky úzce spolupracují. Rozdíl je pouze v rozsahu činnosti (při CS HD funguje dnes několik sportovních oddílů) a v tom, že Centrum poskytuje možnosti sportovního vyžití nejen žákům ZŠ Komenského, ale reaguje pružně na poptávku v regionu a umožňuje zapojit se do pohybových aktivit i dalším zájemcům, tedy především žákům z dalších škol na Horažďovicku, nárazově i jiným jedincům.Primárním cílem Centra je uspokojovat trvale poptávku po sportovních aktivitách na Horažďovicku mezi dětmi a mládeží, popřípadě i mezi dospělci, a to právě v těch sportovních odvětvích, kde pravidelná činnost v regionu zatím dobře nefunguje, nebo poptávka převyšuje nabídku v oboru. Zároveň je posláním Centra namotivovat jedince k celoživotní sportovní a pohybové činnosti a chuti fyzicky se rozvíjet a vzdělávat, přičemž je prioritou dodržet zásadu rovného přístupu ke vzdělání. Z toho mimo jiné vyplývá neocenitelná úloha Centra v oblasti prevence sociopatologických jevů(viz. rubrika „Cíle Centra"). Centrum sportu Horažďovice bylo v roce 2003 vybráno jako jedno z mála center v republice, která byla z počátku podporována Asociací Školních Sportovních Klubů, takže dnes Centrum disponuje kvalitním vybavením pro různá sportovní odvětví. Vybavení využívají jednotlivé oddíly pro svou pravidelnou činnost, propůjčuje ho k výuce ZŠ Komenského a průběžně ho obnovuje. Za jeden ze svých největších úspěchů považuje Centrum to, že se mu v průběhu své činnosti postupně podařilo získat ke spolupráci řadu kvalifikovaných instruktorů, kteří jsou v oboru vzdělaní a ctí plně všechny zásady práce s mládeží a dětmi, včetně zásady postupnosti, přiměřené zátěže a individuálního přístupu k jedincům. Jak už jsme výše uvedli, v průběhu školního roku se konají pravidelné tréninky v různých sportovních oborech, Centrum pořádá mnoho nárazových sportovních akcí, účastní se mnoha soutěží pro děti a mládež a některé samo organizuje.Všechny aktivity uvádíme v rubrice ČINNOST CENTRA.

Kalendář akcí